Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

จอร์เจีย 8 วัน


พิเศษ !! นั่งกระเช้าไฟฟ้า และรถ 4WD พักบนเทือกเขาคาซเบกี้
เมืองทบิลิซี วิหารซีโอนี โบสถ์ตรีนิตี้ โบสถ์เมทเทคี โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน
เคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย
มิสเคต้า โบสถ์สเวติทสโคเวลี ป้อมอนานูรี เทือกเขาคอเคซัส
อุทยานแห่งชาติ Borjomi Kharagaul national Park ป้อม Rabat Fortress
อนุสาวรีย์ the chronicle of Georgia

เม.ย. - พ.ค. 63

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง กรุงเทพฯ ดูไบ ทบิลิซิ วิหารซีโอนี
วันที่สาม ทบิลิซี โบสถ์ตรีนิตี้ โบสถ์เมทเทคี โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน Bridge ofPeace เคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา
ร้าน Old Georgian Bakery Tone Anchiskhati church อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย Jan sharden street
วันที่สี่ ทบิลิซี มิสเคต้า โบสถ์สเวติทสโคเวลี วิหารจวารี ป้อมอนานูรี ทะเลสาบ Jhinvali Lake อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย เมืองกูดาอูรี คัสเบกี เทือกเขาคอเคซัส
วันที่ห้า เมืองกูดาอูรี เมืองโกรี่ เมืองถ้ำอุพลิสชิเค เมืองบอร์โจมี อุทยานแห่งชาติ Borjomi Kharagaul national Park
วันที่หก บอร์โจมี เมือง akhaltsikhe ป้อม Rabat Fortress
วันที่เจ็ด ทบิลิซี อนุสาวรีย์ the chronicle of Georgia ดูไบ
วันที่แปด กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ


8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 42,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 36,900 ฿
เริ่มต้น 39,888 ฿