Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน


จัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน สแปร์โรว์ฮิลล์ รัสเซียนเซอร์คัส
พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อน
กาล่าดินเนอร์ ทานกาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส

ก.พ. - มี.ค. 63

กำหนดการ
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ ดูไบ มอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ถนนอารบัท
วันที่สาม มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน สแปร์โรว์ ฮิลล์ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ ละครสัตว์
วันที่สี่ มอสโคว์ มูร์มันสค์
วันที่ห้า มูร์มันสค์
วันที่หก มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
วันที่เจ็ด เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูหนาว
วันที่แปด ดูไบ สนามบินสุวรรณภูมิ


8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 59,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,888 ฿
เริ่มต้น 29,999 ฿
เริ่มต้น 44,900 ฿