Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก


นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan Train
จัตุรัสแดง นั่งเมโทรชมสถานีรถไฟใต้ดิน พระราชวังเครมลิน
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ ชมรัสเซี่ยนเซอร์คัส
กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
ช้อปปิ้ง Outlet Village

ม.ค. - มี.ค. 63

กำหนดการ
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ ดูไบ มอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ อารบัท
วันที่สาม พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ หอระฆังพระเจ้าอีวาน สแปร์โร่ฮิลล์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส
วันที่สี่ สถานีรถไฟใต้ดิน ตลาดอิสมายลอฟกี้ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างสรรพสินค้ากุม ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
วันที่ห้า มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โบสถ์หยดเลือด พระราชวังฤดูหนาว
วันที่หก พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
วันที่เจ็ด มหาวิหารเซนต์ไอแซค Pulkovo Outlet Village สนามบิน
วันที่แปด ดูไบ กรุงเทพฯ


8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 49,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,888 ฿
เริ่มต้น 29,999 ฿
เริ่มต้น 44,900 ฿