Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

เซี่ยงไฮ้...ขนมโตเกียว ดิสนีย์แลนด์


ดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกในโลกเทพนิยาย ล่องเรือชมบรรยากาศ เมืองโบราณอูเจิ้น
ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 118 ห้าง HKRI TAIKOO HUI สายช้อปพลาดไม่ได้
เที่ยวจีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ไม่เข้าร้านช้อป
เซี่ยงไฮ้ สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ อูเจิ้น ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น
STARBUCKSที่ใหญ่ที่สุดในโลก หาดไว่ทาน ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว
ลิ้มรสอาหารพิเศษ บุฟเฟ่ตต์ซีฟู้ด ไก่แดง เสี่ยวหลงเปา

ธ.ค. - มี.ค. 63

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
วันที่สอง กรุงเทพฯ เซี่ยงไฮ้ สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
วันที่สาม เซี่ยงไฮ้ ตำบลอูเจิ้น ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น เซี่ยงไฮ้ ย่านซินเทียนตี้
วันที่สี่ ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก ถนนอู๋เจียง ห้าง HKRI TAIKOO HUI ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์(ชั้น118)
วันที่ห้า หาดไว่ทาน ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว เซี่ยงไฮ้ กรุงเทพฯ


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 25,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง