Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้...ขนมเบื้อง


ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ 2 มหานครอันเลื่องลือ
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังโบราณกู้กง กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน กายกรรมปักกิ่ง
ขึ้นชมวิวบนหอคอย Olympic Tower
หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู
เซี่ยงไฮ้ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน ถนนนานกิง STARBUCKSที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง, สุกี้มองโกล เสริฟท์พร้อมน้ำจิ้มไทยรสเด็ด,ไก่แดง, เสี่ยวหลงเปา

ก.ย. - ธ.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่สอง กรุงเทพฯ ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังโบราณกู้กง ร้านไข่มุก กายกรรมปักกิ่ง
วันที่สาม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ร้านผีชิว กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน
ร้านหยก ขึ้นชมวิวบน หอคอย Olympic Tower
วันที่สี่ ร้านหมอนยางพารา ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย นั่งรถไฟความเร็วสูง หังโจว
วันที่ห้า ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) หมู่บ้านใบชา เซี่ยงไฮ้ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ย่านซินเทียนตี้
วันที่หก ร้านผ้าไหม ลอดอุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน ถนนนานกิง ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก เซี่ยงไฮ้ กรุงเทพฯ


6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : China Eastern Airlines
ราคา : เริ่มต้น 21,999 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง