Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

PREMIUM BUSINESS CLASS FUYU


SENDAI IWATE FUKUSHIMA FREEDAY
ล่องเรือชมหุบเขา เกบิเค เยือนมรดกโลกวันจูซนจิ
ย้อนสู่ยุคเฮอัน ณ หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ
สัมผัสความงานของแหล่งออนเซ็นชื่อดัง กินซัน ออนเซ็น
ชมความงานของ ปราสาททสึรุงะ หรือ ปราสาทไอสึ วาคามัตสึ
เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
เพลิดเพลินจุใจกับสวนน้ำ ขนาดใหญ่ Hawaiian Resort Spa
นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมปิศาจหิมะ หรือ Ice Monster ณ เทือกเขาซาโอะ
อิสระเล่นสกี ท่ามกลางหิมะขาวโพลน
ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
ช้อปปิ้งจุใจ ณ Sendai-Izumi Premium Outlet
อิสระช้อปปิ้ง หรือท่องเที่ยวเมืองเซนได เต็มวัน
Exclusive!! Business Class VIP Group รับเพียง 15 ท่านต่อกรุ๊ป เท่านั้น!!
Taste!! Wanko Soba อาหารพื้นเมืองของโทโฮคุ

ธ.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินเซ็นได เมืองอิวาเตะ วัดจูซนจิ ล่องเรือเกบิเค หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ
วันที่สาม เมืองคะคุโนะดาเตะ บ้านซามูไรโบราณที่คะคุโนะดาเตะ กินซัง ออนเซ็น Sendai Izumi Premium Outlet
วันที่สี่ เมืองไอสุ ปราสาทสึรุงะ เมืองไอสุ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น หน้าผาโทโนะเฮทสึริ เมืองฟุคุชิมะ
วันที่ห้า ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีซาโอะ ท่าเรือชิโกม่า อ่าวมัตซึชิม่า วัดโกไดโดะ วัดซูอิกันจิ วัดเอนสึอิน เซนได ปราสาทอาโอบะ
วันที่หก อิสระช้อปปิ้ง หรือ ท่องเที่ยวภายในเมืองเซนไดตามอัธยาศัย
วันที่เจ็ด สนามบินเซนได สนามบินสุวรรณภูมิ


7 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 79,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,888 ฿
เริ่มต้น 54,900 ฿
เริ่มต้น 62,900 ฿