Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

TOKYO FUJI FUKUSHIMA หิมะกรอบนอกนุ่มใน


เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ
ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน
ชมฝูงหงส์ ณ ทะเลสาบอินะวะชิโระ หรือ ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์
อลังการความงามของปราสาทสึรุงะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรียน
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

พ.ย. - ธ.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่สอง เมืองนาริตะ เมืองยามานาชิ อิสระลานสกี ณ ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท พิธีชงชาญี่ปุ่น เมืองโตเกียว ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ เมืองสึคุบะ
วันที่สาม เมืองสึคุบะ เมืองฟุคุชิมะ หน้าผาโทโนะเฮทสึริ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน หมู่บ้านโออุจิ จูคุ แช่น้ำแร่ออนเซน
วันที่สี่ เมืองฟุคุชิมะ ทะเลสาบอินะวะชิโระ ปราสาทสึรุงะ เมืองนาริตะ ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ สนามบินนาริตะ
วันที่ห้า สนามบิน ดอนเมือง


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 22,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 54,900 ฿
เริ่มต้น 34,888 ฿
เริ่มต้น 56,900 ฿
เริ่มต้น 31,899 ฿