Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

PREMIUM ICE MONSTER IN LOVE


SENDAI IWATE FUKUSHIMA
ล่องเรือชมหุบเขา เกบิเค เยือนมรดกโลกวันจูซนจิ
ย้อนสู่ยุคเฮอัน ณ หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ
เยี่ยมชมหมู่บ้านซามูไรโบราณ ณ คะคุโนะดาเตะ
สัมผัสความงานของแหล่งออนเซ็นชื่อดัง กินซัน ออนเซ็น
ชมความงานของ ปราสาททสึรุกะ หรือ ปราสาทไอสึ วาคามัตสึ
เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
อิสระเล่นสกี ท่ามกลางหิมะขาวโพลน
นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมปิศาจหิมะ หรือ Ice Monster ณ เทือกเขาซาโอะ
ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโรด และ Sendai-Izumi Premium Outlet
พิเศษ Wanko Soba อาหารพื้นเมืองของโทโฮคุ

ธ.ค. - มี.ค. 63

กำหนดการ
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินเซ็นได เมืองอิวาเตะ วัดจูซนจิ ล่องเรือเกบิเค หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ
วันที่สาม เมืองอิวาเตะ เมืองคะคุโนะดาเตะ หมู่บ้านซามูไรโบราณ กินซัง ออนเซ็น เมืองเซ็นได เซ็นได อิซูมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท
วันที่สี่ เมืองไอสุ ปราสาทสึรุกะ เมืองไอสุ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น หน้าผาโทโนะเฮทสึริ เมืองฟุคุชิมะ
วันที่ห้า ภูเขาซาโอะ กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ ชมปีศาจหิมะ Ice Monster ท่าเรือชิโกม่า อิสระเล่นลานสกี ณ ลานสกีซาโอะ รีสอร์ท อ่าวมัตซึชิม่า
วัดโกไดโดะ วัดซูอิกันจิ วัดเอนสึอิน เซนได ปราสาทอาโอบะ ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด
วันที่หก สนามบินเซนได สนามบินสุวรรณภูมิ


6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 38,888 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 27,888 ฿
เริ่มต้น 27,888 ฿
เริ่มต้น 29,888 ฿
เริ่มต้น 19,888 ฿