Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

TOKYO FUJI FUKUSHIMA บานชมพู


เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ
ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี
ขอพรพระพุทธรูปอุชิคุ พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
ชื่นชม ณ สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ไคระคุเอน
ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และชินจูกุ
บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

มี.ค. - เม.ย. 63

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินนาริตะ เมืองฟุคุชิมะ หน้าผาโทโนะเฮทสึริ ออนเซนเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น หมู่บ้านโออุจิ จูคุ
วันที่สาม เมืองฟุคุชิมะ เมืองอิบารากิ สวนไคราคุ พระใหญ่อุชิคุ วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) เมืองยามานาชิ ออนเซ็น + ขาปู
วันที่สี่ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) พิธีชงชาญี่ปุ่น โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้งโอไดบะ + ไดเวอร์ซิตี้
วันที่ห้า สนามบินนาริตะ สนามบิน ดอนเมือง


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 19,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 25,888 ฿
เริ่มต้น 29,900 ฿
เริ่มต้น 33,900 ฿
เริ่มต้น 25,888 ฿