Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

ฮอกไกโด สโนว์ขาวโพลน


สัมผัสเมืองท่าที่รุ่งเรืองในอดีต ณ เมืองฮาโกดาเตะ
นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน
อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
ใช้รถทุกวันไม่มีวันอิสระตามอัธยาศัย

ม.ค. - มี.ค. 63

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินซัปโปโร เมืองฮาโกดาเตะ สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ โกดังอิฐแดงริมน้ำ เนินฮาจิมันซากะ
วันที่สาม ศาลากลางฮาโกดาเตะเก่า นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน ภูเขาไฟโชวะ สวนหมีภูเขาไฟโชวะ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
วันที่สี่ ลานกิจกรรมหิมะ เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ถนนซาไกมาชิ ดิวตี้ฟรี อิออน
วันที่ห้า อุทยานโมอาย พระอะตะมะไดบุตสึ ตลาดปลาซัปโปโรโจไง ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร สวนโอโดริ มิตซุยเอ้าเล็ท
วันที่หก สนามบินชิโตเสะ กรุงเทพฯ


6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 29,999 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 27,888 ฿
เริ่มต้น 27,888 ฿
เริ่มต้น 29,888 ฿
เริ่มต้น 19,888 ฿