Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว สตรองลมหนาว


สัมผัสความหนาวและเพลิดเพลินกับกิจกรรมท้าท้าย ณ ลานสกีฟูจิเท็น
ตื่นตาตื่นใจกับหุ่นกันดั้มยักษ์ ณ โอไดบะ
สัมผัสความงามกับเทศกาลประดับไฟ ณ หมู่บ้านโตเกียวเยอรมัน

พ.ย. - ธ.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาริตะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี วัดอาซากุสะ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ลานสกีฟูจิเท็น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน
วันที่สี่ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่ห้า วัดนาริตะ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ โอไดบะ กันดั้ม เทพีสันติภาพ อิออน สนามบินนาริตะ
วันที่หก กรุงเทพฯ


6 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 24,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 23,888 ฿
เริ่มต้น 21,888 ฿
เริ่มต้น 29,888 ฿
เริ่มต้น 26,888 ฿