Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

Georgia Land of the Greater Caucasus Mountains


ทัวร์จอร์เจีย ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัสใหญ่
พักทบิลีซี 2 คืน / บาตูมี 2คืน
พิเศษ..อาหารไทย 1 มื้อ

ต.ค. - ธ.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ อิสตันบูล ทบิลิซี
วันที่สอง กรุงอิสตันบูล ทบิลิซี อนานูรี กูดาอูรี คาซเบกี้
วันที่สาม ทบิลิซี มคสเคต้า อนานูรี กูดาอูรี คาซเบกี้ ทบิลิซี
วันที่สี่ ทบิลิซี กอรี อัพลิสต์ซิคห์ บาตูมี
วันที่ห้า บาตูมี
วันที่หก บาตูมี สนามบินบาตูมี อิสตันบูล
วันที่เจ็ด กรุงอิสตันบูล กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิฯ


7 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Turkish Airlines
ราคา : เริ่มต้น 49,900 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 63,900 ฿
เริ่มต้น 44,900 ฿
เริ่มต้น 49,999 ฿
เริ่มต้น 48,888 ฿