Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

RUSSIA FLOWER FESTIVAL เทศกาลดอกไม้


ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ ชมมหาวิหารโดมทอง
ชมเทศกาลสวนดอกไม้
ตลาดอิสไมโลโว่ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
ชมพระราชวังเครมลิน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
ชมโบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล
เดินเที่ยวถนนคนเดินอารบัต ชมละครสัตว์ Circus Show
เดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train
ชมโบสถ์หยดเลือด ป้อมปีเตอร์และปอลด์ และมหาวิหารไอแซค
ชมหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ หมู่บ้านโคโลเมนสโคว ชอปปิงห้างสรรพสินค้ากุม
พิเศษ! รับประทานอาหาร ชมวิว Panorama ที่ตึก Ostankino Tower
พิเศษ!! ล่องเรือแม่น้ำเนวา
พิเศษ!!! ชมโชว์ละครสัตว์
พิเศษ!!!! ให้ท่านได้สวมใส่แต่งกายชุดประจำชาติรัสเซีย

ก.ย. 62

กำหนดการ
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
วันที่สอง ตลาดอิสไมโลโว่ หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower หมู่บ้านโคโลเมนสโควแต่งชุดประจำชาติ จัตุรัสแดง
ห้างสรรพสินค้า GUM มหาวิหารเซนต์บาซิล ชมเทศกาลดอกไม้มอสโคว Flower Festival Moscow ชมการแสดงละครสัตว์
วันที่สาม สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก วิหารเซนต์ไอแซค ป้อมปิเตอร์ และปอล มหาวิหารคาซาน
วันที่สี่ พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ โบสถ์หยดเลือด ล่องเรือชมแม่น้ำเนวาพร้อมจิบแชมเปญ
วันที่ห้า Outletoulkovo Village สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองมอสโคว์ สถานีรถไฟใต้ดิน Metro ช้อปปิ้งถนนอารบัต
วันที่หก พระราชวังเคมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ ชมระฆังพระเจ้าซาร์ และปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ สนามบินโดโมเดโดโว่
วันที่เจ็ด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


7 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 57,900 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 77,500 ฿
เริ่มต้น 67,900 ฿
เริ่มต้น 57,900 ฿
เริ่มต้น 66,900 ฿