Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

AURORA พิซิตแสงเหนือ


ดูแสงเหนือเมืองทรอมโซ่ตอนเหนือของนอร์เวย์
โคเปนเฮเก้น ท่าเรือนูฮาว พระราชวังอมาเรียนเบิร์ก ถนนช้อปปิ้ง ล่องเรือ DFDS พักบนเรือสำราญ ออสโล
ไกโล่ ฟลัม ล่องเรือ Sognefjord ดาวอส เบอร์เก้น นั่งเครื่องบินภายในสู่เมืองทรอมโซ่
ล่าแสงเหนือ (Aurora light)

ต.ค. - ธ.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ ฯ
วันที่สอง กรุงเทพ ฯ โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก)
วันที่สาม โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) DFDS ออสโล (นอร์เวย์)
วันที่สี่ ออสโล ไกโล่
วันที่ห้า ไกโล่ ฟลัม ล่องฟยอร์ด เบอร์เก้น
วันที่หก เบอร์เก้น ทรอมโซ ชมแสงเหนือ
วันเจ็ด ทรอมโซ ออสโล
วันแปด ออสโล ประเทศไทย
วันเก้า กรุงเทพฯ


9 วัน 6 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 78,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 76,555 ฿
เริ่มต้น 95,900 ฿
เริ่มต้น 77,777 ฿
เริ่มต้น 62,900 ฿