Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

Russia ตามล่าหาแสงเหนือ


รัสเซีย มอสโคว์ เมอร์มังส์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
เยือนเมืองมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย ศูนย์กลางทั้งทางเศรษฐกิจ การเงิน และการศึกษา
ชม พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
ถ่ายรูปแลนด์มาร์คที่ วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักกันในนามโดมหัวหอม
ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามและตื่นตาตื่นใจกับการล่าแสงเหนือ Aurora
ชม พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช ที่เก็บรวมรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลก
ชม พระราชวังแคทเธอรีน (CATHERINE PALACE)
อิสระช้อปปิ้ง OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA
พิเศษ ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด

พ.ย. - ธ.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์
วันที่สอง มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ ถนนอารบัต ละครสัตว์
วันที่สาม มอสโคว์ เมอร์มังส์ กิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ
วันที่สี่ Husky farm ช้อปปิ้ง Local Market สนามบินเมอร์มังส์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
วันที่ห้า พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช พระราชวังแคทเธอรีน โบสถ์แห่งหยดเลือด ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ มหาวิหารเซนต์ไอแซค
วันที่หก Saspan train กรุงมอสโคว์ อิสระช้อปปิ้งที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA
วันที่เจ็ด ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ


7 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 69,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 27,999 ฿
เริ่มต้น 43,999 ฿