Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Sakura Strong tokyo


ชมเทศกาลซากุระ ณ สวนอุเอโนะ
ฟูเขาไฟฟูจิ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ชมทะเลสาบอาชิ
ชิมไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ ช้อปปิ้งชินจูกุ

มี.ค. - เม.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาริตะ วัดอาซากุสะ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ชมซากุระ ณ อุเอโนะ ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ โตเกียว อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
วันที่ห้า กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง


5D3N
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 27,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
19,999 ฿
เริ่มต้น 23,999 ฿
28,999 ฿
เริ่มต้น 23,999 ฿