Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Sakura full bloom Tokyo


อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ชิมไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งโกเทมปะ เอ้าท์เล็ต
ชินจูกุ ย้อนรอยสมัยโอโดะ เยือนลิตเตื้ลโตเกียว ณ เมืองคาวาโอเละ
ชมสะพานสายรุ้ง เทพเสรีภาพแห่งโตเกียว ณ เมืองโอไดบะ

มี.ค. - เม.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาริตะ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ เมืองคาวาโกเอะ ถนนคุราซึคุระ หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช โอไดบะ
วันที่ห้า กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง


5D3N
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 32,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
19,999 ฿
เริ่มต้น 23,999 ฿
28,999 ฿
เริ่มต้น 23,999 ฿