Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

SHAKE IN OSAKA TAKAYAMA


อิสระเที่ยวตะลุยโอซาก้า 1 วัน
ศาลเจ้าฟูชิมิอานาริ ศาลโกริอิ วัดคันคะคุจิ ช้อปปิ้งห้างอิออน
ลิตเติ้ลโตเกียว เมืองเก่าซันมาชีชิจิ ปราสาทโอซาก้า

ม.ค.-มี.ค.61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
วันที่สาม โอซาก้า เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ วัดคินคาคุจิ นาโกย่า เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ อิออน จัสโก้
วันที่สี่ ลานสกี ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ?เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
วันที่ห้า ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ สนามบินคันไซ
วันที่หก โอซาก้า สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ


6D4N
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 29,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 27,900 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 29,900 ฿