Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

SEASON SNOW IN TOKYO


อุทยานฮาโกเน่ ล่องเรื่องทะเลสาบอาชิ โอวาคุคานิ
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งชินจุกุ

ม.ค.-มี.ค.61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาริตะ วัดอาซากุสะ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ลานสกี ฟูจิเท็น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่ห้า กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง


5D3N
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 22,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 27,900 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 29,900 ฿