Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

XIN CHAO ..ราคาปังเวอร์ พิเศษ!! ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ


ชมนาขั้นบันไดซาปา หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต ชมหุบเขาปากมังกร
น้ำตกซิลเวอร์ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ

ก.พ.-พ.ค.61

กำหนดการ
วันแรก สุวรรณภูมิ ไฮฟอง ฮานอย
วันที่สอง ฮานอย ลาวไก ถ่ายรูปชายแดน เวียดนาม จีน - ซาปา น้ำตกซิลเวอร์ - หุปเขาปากมังกร LOVE MARKAT
วันที่สาม ซาปา หมู่บ้านก๊าตก๊าต ฮานอย - วัดหงอกเซิน - 36สาย โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สี่ ฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ


4D3N
เดินทางโดย : Vietjet Air
ราคา : เริ่มต้น 10,888 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง