Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Flower Bloom in DALAT


น้ำตกดาลัท นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กล้ม Crazy House
พระราชวังฤดูร้อน วัดหลิงเฝือก

ม.ค.-เม.ย.61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG เมืองดาลัด น้ำตก DATANLA นั่งรถราง ROLLER COASTER นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
วันที่สอง เมืองดาลัด CRAZY HOUSE พระราชวังฤดูร้อน สถานีรถไฟเก่า วัดหลิงเฝือก โบสถ์รูปไก่
วันที่สาม เมืองดาลัด DALAT FLOWER GRADENS สนามบิน LIEN KHUONG ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


3D2D
เดินทางโดย : Vietjet Air
ราคา : เริ่มต้น 9,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง