Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Flora Fresh DALAT NHATRANG


ชมศิลปฮินดู เจดีย์ไพนากา ช้อปปิ้งตลาดญาจาง ดาลัทไนท์มาร์เก็ต
Crazy House นั่งกระเช้าชมเมืองดาลัท ไหว้พระวัดตั๊กล้ม
พระราชวังฤดูร้อน สถานีรถไฟเก่า

ม.ค.-เม.ย.61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG เมืองญาจาง วัดลองเซิน เจดีย์โพนากา ตลาดญาจาง
วันที่สอง ญาจาง นั่งกระเช้ามข้ามทะเล วินเพิร์ล แลนด์ เมืองดาลัท ไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ดาลัท น้ำตก DATANLA นั่งรถราง ROLLER COASTER นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม พระราชวังฤดูร้อน CRAZY HOUSE สถานีรถไฟเก่า
วันที่สาม ดาลัท DALAT FLOWER GRADENS สนามบิน LIEN KHUONG ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


3D4N
เดินทางโดย : Vietjet Air
ราคา : เริ่มต้น 11,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง