Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

RUSSIA Shock Price


มหาวิหารเซนต์ซาเวีย พระราชวังเคลมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
จตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์
ห้างสรรพสินค้ากุม ช้อปปิ้งถนนอารบัติ อนุสรณ์สถานเลนิน
เนินเขาสแปรโรว์ โบสถ์ นิว เยรูซาเล็บ HUSKY FARM

ม.ค.-ก.พ.61

กำหนดการ
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่สอง โดฮา ? มอสโคว์ ? มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ? ถนนอารบัต
วันที่สาม พระราชวังเครมลิน?พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่?จัตุรัสแดง?วิหารเซนต์บาซิล
วันที่สี่ โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม ? ถ่ายรูปกับสุนัขฮัสกี้ ? ขี่สุนัขลากเลื่อน (ไม่รวมในค่าทัวร์)
วันที่ห้า มอสโคว์ ? สถานีรถไฟใต้ดิน-เนินเขาสแปร์โรว์ ? สนามบินมอสโคว์
วันที่หก โดฮา ? กรุงเทพฯ


ุ6D3N
เดินทางโดย : Qatar Airways
ราคา : เริ่มต้น 29,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 37,900 ฿
65,900 ฿
75,300 ฿