Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

PARADISE TAIWAN


ท่องเรื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
Mitsui outlet park นั่งรถไฟโบราณ อุทยานอาลีซาน

ม.ค.-พ.ค.61

กำหนดการ
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้
วันที่สอง เจี่ยอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไถจง
วันที่สาม ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตลาดปลาไทเป COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง
วันที่สี่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


4D3N
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 21,900 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 17,900 ฿
เริ่มต้น 18,777 ฿
เริ่มต้น 18,777 ฿