Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Famous in Taiwan


สัมผัสธรรมชาติ Cingjing Skywalk
เที่ยวฟาร์มแกะซิงจิ้ง ช้อปปิ้งซีเหมินติง Mitsui outlet
มื้ออาหารกลางวันสุดพิเศษ !! ตึกไทยเป 101 ชั้น 86

ม.ค.-มี.ค.61

กำหนดการ
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้
วันที่สอง เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไถจง
วันที่สาม ฟาร์มแกะชิงจิ้ง CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) COSMETIC SHOP
วันที่สี่ ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101 (รวมมื้ออาหารกลางวัน ชั้น 86) อนุสรณ์สถานเชียงไคเช็ค ย่านซีเหมินติง
วันที่ห้า หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว Mitsui Outlet Park สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


5D4N
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 25,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 15,777 ฿
เริ่มต้น 21,900 ฿
เริ่มต้น 19,911 ฿