Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TAIWAN สบาย เพลินเพลิน เกาสง 5 วัน 3 คืน


ไฮไลท์....บิน EVA สายการบินระดับ 5 ดาวบริการแบบ Full service ราคาสบายกระเป๋า
1. เที่ยวเมืองเกาสง เมืองใหญ่ที่สำคัญทางใต้ของไต้หวัน
2. เที่ยว EDA WORLD ช้อปปิ้ง OUTLET ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน
3. ชมความอลังการของพุทธศาสนาที่ วัดโฝวกวงซัน เกาสง
4. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
5. ถ่ายรุปคู่กับตึกไทเป 101 landmark ของไต้หวัน
6. สายการบิน EVA น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก. ไม่ต้องกังวลน้ำหนัก ถูกใจขาช้อปปิ้ง

ก.พ. - มิ.ย. 61

กำหนดการ
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินเถาหยวน-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบ วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เมืองเกาสง หรือเทียบเท่า
3 Formosa Boulavard-อ่าวซีจือ-อดีตสถานกงศุลอังกฤษ วัดโฝวกวงซัน-EDA WORLD outlet ? เมืองไถหนาน หรือเทียบเท่า
4 ไถหนาน-ไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-ร้านคอสเมติค อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง หรือเทียบเท่า
5 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย๋หลิ่ว-ไทเป-Germanium ตึกไทเป101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89)-สนามบินเถาหยวน


5D3N
เดินทางโดย : Eva Air
ราคา : เริ่มต้น 19,911 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 17,900 ฿
เริ่มต้น 18,777 ฿
เริ่มต้น 18,777 ฿