Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TAIWAN สบายพาเพลิน Sun moon lake 5 วัน 3 คืน


ไฮไลท์...สบายพาเพลิน ...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า
1. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
2. ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง
3. ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน
3. เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด
4. สายการบิน Nokscoot เครื่องใหญ่ ที่นั่งแบบ 3-4-3 สะดวกสบาย

ม.ค. - มี.ค.61

กำหนดการ
1 สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินเถาหยวน-หนานโถว-วัดจงไถฉานซื่อ- ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋งวัดเหวินหวู่-ไถจง-ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3 ไถจง-ไทเป-ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค Germanium shop-ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
4 ไทเป-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย๋หลิ่ว ร้านคอสเมติค-ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - หรือเทียบเท่าช้อปปิ้งซีเหมินติง
5 สนามบินเถาหยวน-ดอนเมือง กรุงเทพฯ


5D3N
เดินทางโดย : Nok Scoot
ราคา : เริ่มต้น 13,991 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 15,777 ฿
เริ่มต้น 21,900 ฿
เริ่มต้น 25,900 ฿