Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Nature of Europe สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี


อินเทอร์ลาเก้น-จุงฟราว Top of Europe
ชมกรุงเบิร์น เมืองหลวงแห่งสวิตเซอร์แลนด์
เที่ยวลูเซิร์นเมืองตากอากาศอันเลื่องชื่อ-ชมทะเลสาบเจนีวา
ชมศาลาไทยในโลซานน์ และเที่ยวเมืองน่ารักๆ อย่างเวเว่ย์

28 ก.พ.-7 มี.ค. / 6-13 เม.ย.2561

กำหนดการ
28 ก.พ. - 7 มี.ค.61 67,900
6-13 เม.ย.61 74,500


8 วัน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 67,900 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ 

วันที่สอง กรุงเทพฯ-มิลาน-ทิราโน่ (อิตาลี)-รถไฟสายเบอร์นินาเอ๊กซ์เพรส-เซ้นต์มอริทซ์ (สวิตเซอร์แลนด์)

วันที่สาม อินเทอร์ลาเก้น-จุงฟราว-อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) 

วันที่สี่ อินเทอร์ลาเก้น-ลูเซิร์น-เบิร์น-โลซานน์ (สวิตเซอร์แลนด์)

วันที่ห้า โลซานน์-มองเทรอซ์-เวเว่ย์-โลซานน์

วันที่หก โลซานน์-เจนีวา (สวิตเซอร์แลนด์)- มิลาน (อิตาลี)

วันที่เจ็ด มิลาน (อิตาลี)-สนามบินมาเพนซ่า

วันที่แปด กรุงเทพฯ


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 44,999 ฿
เริ่มต้น 51,900 ฿