Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Osaka 2018 มาแล้วจ้า


ชมวัดคินคะคุจิ สัญลักษณ์เมืองโตเกียว
ถ่ายรูปกับเสาโทริอิ ซุ้มประตูแดง ที่ฟูจิมิอินาริ
เดินเลียบป่าไผ่ที่อาราชิยาม่า
ชมปราสาทโอซาก้า วัดโทไดจิ เมืองนารา
อิสระช้อปปิ้งถนนโดทงโบริ ย่านชินไซนาบิ
พิเศษ บุฟเฟต์ชาบูและยากินิคุ

ม.ค.-มี.ค.61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพ (ดอนเมือง) - สนามบินคันไซ (โอซาก้า) โรงแรม
วันที่ 2 เกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ อาราชิยาม่า โอซาก้า โดทงโบริ - ชินไซบาชิ
วันที่ 3 อิสระฟรีเดย์ หรือเลือกซื้อยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 2500 บาท
วันที่ 4 ปราสาทโอซาก้า-วัดโทไดจิ เมืองนารา-ริงกุ เอ้าท์เล็ท-ดิวตี้ฟรี - สนามบินคันไซ (โอซาก้า)
วันที่ 5 ประเทศไทย กรุงเทพ (ดอนเมือง)


5D3N
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 27,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 27,900 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 29,900 ฿