Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6


พิเศษ!!นั่งรถลากเลื่อน Husky Sledding

ม.ค.-มี.ค.61

กำหนดการ
มกราคม 2561 24 - 29 ม.ค. 61 34,900

กุมภาพันธ์ 2561 20 - 25 / 27 ก.พ. - 4 มี.ค.
28 ก.พ. - 5 มี.ค. 61 34,900

มีนาคม 2561 6 - 11 / 15 - 20 / 20 - 25 มี.ค. 61 34,900


6 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : 34,900 ฿

วันแรก      กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - มอสโคว์ 

วันที่สอง ดูไบ - มอสโคว์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม 

วันที่สาม เมืองหิมะ - Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน - สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส

วันที่สี่ สถานีรถไฟใต้ดิน - ตลาดอิสมายลอฟกี้- พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์

วันที่ห้า   ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท - ดูไบ

วันที่หก กรุงเทพฯโปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 37,900 ฿
เริ่มต้น 29,999 ฿
65,900 ฿