Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

miracle in TAIWAN


ชมดอกซากะระ-เที่ยวครบ 3 อุทยาน
พักหรู 5 ดาว-แช่น้ำแร่ส่วนตัว

ม.ค.-มี.ค.61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า เมืองเจียอี้
วันที่สาม เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไถจง
วันที่สี่ ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อทุยานแห่งชาติหยางหมิงชาน - ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
วันที่ห้า ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว COSMETIC SHOP ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


5D3N
เดินทางโดย : Eva Air
ราคา : เริ่มต้น 20,777 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 15,777 ฿
เริ่มต้น 21,900 ฿
เริ่มต้น 25,900 ฿