Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Famous in TAIWAN


สัมผัสธรรมชาต Cingjing Skyking
เที่ยวฟาร์มแกะซิงจิ้ง-ช้อปปิ้งซีเหมินติง Mitsui Outlet
มื้ออาหารกลางวันสุดพิเศษ !!ตึกไทเป101 ชั้น86

ม.ค.-มี.ค.61

กำหนดการ
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้
วันที่สอง เจียอี้ - ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไถจง
วันที่สาม ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) COSMETIC SHOP
วันที่สี่ ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101 (รวมมื้ออาหารกลางวัน ชั้น 86) อนุสรณ์สถานเชียงไคเช็ค ย่านซีเหมินติง
วันที่ห้า หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว Mitsui Outlet Park -สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


5D4N
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 25,777 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 15,777 ฿
เริ่มต้น 21,900 ฿
เริ่มต้น 25,900 ฿