Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

AMAZING TAIWAN


มื้อพิเศษ...บุฟเฟต์ชาบูใต้หวัน เสี่ยวหลงเปา
เที่ยวอุทยานลีซาน-ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง-มิตซุย เอ้าท์เล็ท
ล่องเรื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-อนุสรณ์สถนาเจียงไคเช็ค

ม.ค.-มี.ค.61

กำหนดการ
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
วันที่สอง เจี่ยอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไถจง
วันที่สาม ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101(ชั้น86) COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ย่านซีเหมินติง
วันที่สี่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


4D3N
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 22,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 15,777 ฿
เริ่มต้น 21,900 ฿
เริ่มต้น 25,900 ฿