Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์


ต.ค. 60 - พ.ค. 61

กำหนดการ
20 ต.ค.60 - 23 ต.ค.60 21,900
26 ต.ค.60 - 29 ต.ค.60 19,900
9 พ.ย.60 - 12 พ.ย.60 19,900
23 พ.ย.60 - 26 พ.ย.60 19,900
30 พ.ย.60 - 3 ธ.ค.60 19,900
2 ธ.ค.60 - 5 ธ.ค.60 22,900
8 ธ.ค.60 - 11 ธ.ค.60 21,900
14 ธ.ค.60 - 17 ธ.ค.60 19,900
21 ธ.ค.60 - 24 ธ.ค.60 20,900
29 ธ.ค.60 - 1 ม.ค.61 22,900
30 ธ.ค.60 - 2 ม.ค.61 22,900
31 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61 22,900
4 ม.ค.61 - 7 ม.ค.61 17,900
11 ม.ค.61 - 14 ม.ค.61 17,900
18 ม.ค.61 - 21 ม.ค.61 18,900
25 ม.ค.61 - 28 ม.ค.61 18,900
1 ก.พ.61 - 4 ก.พ.61 18,900
8 ก.พ.61 - 11 ก.พ.61 17,900
15 ก.พ.61 - 18 ก.พ.61 17,900
22 ก.พ.61 - 25 ก.พ.61 17,900
1 มี.ค.61 - 4 มี.ค.61 17,900
8 มี.ค.61 -11 มี.ค.61 17,900
15 มี.ค.61 - 18 มี.ค.61 17,900
22 มี.ค.61 - 25 มี.ค.61 17,900
29 มี.ค.61 - 1 เม.ย.61 17,900
5 เม.ย.61 - 8 เม.ย.61 18,900
12 เม.ย.61 - 15 เม.ย.61 18,900
13 เม.ย.61 - 16 เม.ย.61 18,900
14 เม.ย.61 - 17 เม.ย.61 18,900
19 เม.ย.61 - 22 เม.ย.61 18,900
28 เม.ย.61 - 1 พ.ค.61 18,900


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 17,900 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์  
        
วันที่สอง มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี- เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด  
                          
วันที่สาม   พุกาม-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์- พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  
            
วันที่สี่   ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-เจดีย์หยก-มัณฑะเลย์-สกายน์-กรุงเทพฯ 


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 4,994 ฿
เริ่มต้น 10,888 ฿
เริ่มต้น 9,888 ฿