Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

SNOW MONKEY IN NAGANO


ม.ค.-ก.พ.61

กำหนดการ
17 -21 มกราคม 2561 39,900
19 - 23 มกราคม 2561 39,900
24 - 28 มกราคม 2561 39,900
26 - 30 มกราคม 2561 39,900
31 ม.ค. - 04 ก.พ. 2561 39,900
07 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 39,900
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 39,900
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 39,900


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Japan Airlines
ราคา : 39,900 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

วันที่สอง นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า                   เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ 

วันที่สาม UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY - วัดเซ็นโกจิ - ฮากุบะ สกี 

วันที่สี่        ปราสาทมัตซึโมโต้ -  ทะเลสาบซสุวะ -ศาลเจ้าโอสึคันนง - อิออน จัสโก้ 

วันที่ห้า        สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 19,888 ฿
เริ่มต้น 27,888 ฿
เริ่มต้น 49,900 ฿
เริ่มต้น 18,900 ฿