Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

FROZEN OSAKA TAKAYAMA


ม.ค.-มี.ค.61

กำหนดการ
10 - 14 มกราคม 2561 29,999
11 - 15 มกราคม 2561 29,999
12 - 16 มกราคม 2561 29,999
17 - 21 มกราคม 2561 29,999
18 - 22 มกราคม 2561 29,999
19 - 23 มกราคม 2561 29,999
24 - 28 มกราคม 2561 29,999
25 - 29 มกราคม 2561 29,999
26 - 30 มกราคม 2561 29,999
31 ม.ค. - 04 ก.พ. 2561 29,999
01 - 05 กุมภาพันธ์ 2561 29,999
02 - 06 กุมภาพันธ์ 2561 29,999
07 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 29,999
08 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 29,999
09 - 13 กุมภาพันธ์ 2561 29,999
14 -18 กุมภาพันธ์ 2561 29,999
17 -21 กุมภาพันธ์ 2561 29,999
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 29,999
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 29,999
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 29,999
28 ก.พ. - 04 มี.ค. 2561 31,999
01 - 05 มีนาคม 2561 31,999
02 - 06 มีนาคม 2561 29,999
07 - 11 มีนาคม 2561 29,999
08 - 12 มีนาคม 2561 29,999
09 - 13 มีนาคม 2561 29,999
14 - 18 มีนาคม 2561 29,999
15 - 19 มีนาคม 2561 29,999
16 - 20 มีนาคม 2561 29,999


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 29,999 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง โอซาก้า - เกียวโต - ฟูชิมิ อินาริ - วัดคินคาคุจิ - นาโกย่า - เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ - อิออน จัสโก้

วันที่สาม นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ 

วันที่สี่       สกีรีสอร์ท - ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ 


วันที่ห้า โอซาก้า - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 19,888 ฿
เริ่มต้น 27,888 ฿
เริ่มต้น 49,900 ฿
เริ่มต้น 18,900 ฿