Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

แกรนด์พม่า เจาะลึกเมืองน่าเที่ยว


ย่างกุ้ง อินแขวน พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี

ต,ค,60 - มี.ค.61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-พระราชวังบุเรงนอง-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น
วันที่สี่ พุกาม-เฮโฮ- รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน้ำ-หมู่บ้านทอผ้าอินปอ-วัดแมวลอดห่วง
วันที่ห้า เฮโฮ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์
วันที่หก ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-สกายน์
เจดีย์เก๊ามูดอว์-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ


6D
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 31,900 ฿





โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 14,900 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿
เริ่มต้น 17,900 ฿
เริ่มต้น 12,900 ฿