Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล เมืองในสายน้ำ


ล่องเรื่อชมเมืองในสายน้ำ ทะเลสาบอินเล
มัณฑะเลย์ ราชธานีสุดท้ายของพม่า
เที่ยว 2 เมือง
-สักการะพระมหามัยมุนี
-ชมสะพานไม้สัก อูเบ็ง
-สัมผัสวิถีชีวิต ชาวอินทา
-ชมสวยผักลอยน้ำ
-สักการะพระบัวเข็ม

ก.ย.-ธ.ค.60

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา
วันที่สอง มัณฑะเลย์-สนามบินเฮโฮ-รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน้ำ-หมู่บ้านทอผ้าอินปอ-วัดแมวลอดห่วง
วันที่สาม เฮโฮ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-เจดีย์หยก-กรุงเทพฯ


3D2N
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 18,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 14,900 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿
เริ่มต้น 17,900 ฿