Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

รัสเซียแสงเหนือ


มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มูรมานสก์-มอสโคว์

ต.ค. - ธ.ค. 60

กำหนดการ
ตุลาคม : 21 - 27 / 23 - 29
พฤศจิกายน : 15 ? 21
ธันวาคม : 4 - 10 / 9 - 15
78,900.-


7 วัน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : 78,900 ฿

วันแรก   กรุงเทพฯ - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

วันที่สอง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  

วันที่สาม เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มูรมานสก์

วันที่สี่ มูรมานสก์

วันที่ห้า มูรมานสก์ -  มอสโคว์

วันที่หก มอสโคว์

วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 37,900 ฿
เริ่มต้น 29,999 ฿
65,900 ฿