Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Nice Aurora in RUSSIA มอสโคว์-เมอร์มานสค์


หมู่บ้านซามี่-ฮัสกี้ปาร์ค-เนินเขาสแปร์โรว์-จตุรัสแดง
วิหารเซนต์บาซิล-พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณอาร์เมอรี่
ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ละครสัตว์

ม.ค.-มี.ค.61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ ฯ สนามบินอาบูดาบี
วันที่สอง มอสโคว์ วิหารซาเวียร์ ถนนอารบัต IZMAILOVO MARKET โชว์ละครสัตว์
วันที่สาม สแปร์โรว์ ฮิลส์ สถานีรถไฟใต้ดิน เมอร์มานสค์ ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
วันที่สี่ เมอร์มานสค์ หมู่บ้านซามี่ Husky Park ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
วันที่ห้า เมอร์มานสค์ พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ สนามบินเมอร์มานสค์ มอสโคว์
วันที่หก พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล
วันที่เจ็ด สนามบินมอสโคว์
วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


8D5N
เดินทางโดย : Etihad Airways
ราคา : เริ่มต้น 62,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 37,900 ฿
เริ่มต้น 29,999 ฿
65,900 ฿