Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

เชค ออสเตรีย ฮังการี


ปราสาทปราก สะพานชาร์ลส์ นาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ ครุมลอฟ
ซาลส์บูร์ก ฮัลล์สตัทท์ เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ช้อปปิ้งจุใจParndorf Outlet บูดาเปสต์ ป้อมชาวประมง

ต.ค. 60 - ม.ค. 61

กำหนดการ
ตุลาคม 2 - 8 / 5 - 11 / 10 - 16 / 11 - 17 / 19 - 25 /20 - 26
27 ต.ค. - 2 พ.ย. 60 39,900
----------------------------------------------------------------------------------------------
พฤศจิยายน 1 - 7 / 2 - 8 / 15 - 21 / 24 - 30 พ.ย. 60
29 พ.ย. - 5 ธ.ค. / 30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 60 39,900
----------------------------------------------------------------------------------------------
ธันวาคม 7 - 13 ธ.ค. 60 39,900
----------------------------------------------------------------------------------------------
28 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61 49,900
----------------------------------------------------------------------------------------------


7 วัน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 39,900 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ

วันที่สอง ดูไบ- ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - สะพานชาร์ล - ช็อปปิ้ง palladium

วันสาม       เชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ-ซาลส์บูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท   

วันสี่ ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา - ถนนคาร์นท์เนอร์

วันห้า          พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet? บูดาเปส     

วันที่หก โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - ดูไบ

วันที่เจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 49,900 ฿
เริ่มต้น 39,900 ฿