Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น


ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ดิวตี้ฟรี
เมนูพิเศษ:ชาบูไต้หวัน ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว พัก:ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน

ต.ค. 60 - ก.พ. 61

กำหนดการ
29ก.ย.-3ต.ค.60 15,988
2-6 ต.ค 60 13,988
6-10 ต.ค 60 16,988
16-20 ต.ค 60 14,988
20-24 ต.ค 60 18,988
22-26 ต.ค 60 17,988
23-27 ต.ค 60 16,988
26-30 ต.ค 60 15,988
2-6 พ.ย 60 15,988
5-9 พ.ย 60 13,988
9-13 พ.ย 60 14,988
12-16 พ.ย 60 14,988
16-20 พ.ย 60 14,988
19-23 พ.ย 60 13,988
23-27 พ.ย 60 15,988
26-30 พ.ย 60 13,988
30พ.ย-4ธ.ค 60 17,988
4-8 ธ.ค 60 16,988
7-11 ธ.ค 60 17,988
13-17 ธ.ค 60 15,988
17-21 ธ.ค 60 15,988
21-25 ธ.ค 60 16,988
27-31 ธ.ค 60 19,988
31ธ.ค-1ม.ค 61 18,988
10-14 ม.ค 61 16,988
14-18 ม.ค 61 15,988
18-22 ม.ค 61 16,988
24-28 ม.ค 61 16,988
28ม.ค-1ก.พ 61 15,988


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Nok Scoot
ราคา : เริ่มต้น 13,988 ฿

วันแรก           ท่าอากาศยานดอนเมือง   

วันที่สอง   เถาหยวน  - ผู่หลี่ -  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ 
 ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต                                                             

วันที่สาม       ไทจง  ไทเป  ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด  อนุสรณ์เจียงไคเช็ค  ร้านดิวตี้ฟรี 
  ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต                                                                     

วันที่สี่           ไทเป  จิ่วเฟิ่น  เหย๋หลิ๋ว ถ่ายรูป ตึกไทเป 101  ตลาดซีเหมินติง              

วันที่ห้า       สนามบินเถาหยวน  -  ท่าอาศยานดอนเมือง             


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 15,777 ฿
เริ่มต้น 21,900 ฿
เริ่มต้น 25,900 ฿