Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

พุกาม มัณฑะเลย์


ส.ค.60 - ม.ค. 61

กำหนดการ
4 ส.ค.60 - 7 ส.ค.60 FD244/245 19,900
11 ส.ค.60 - 14 ส.ค.60 FD244/247 20,900
31 ส.ค.60 - 3 ก.ย.60 FD244/247 18,900
14 ก.ย.60 - 17 ก.ย.60 FD244/247 18,900
28 ก.ย.60 - 1 ต.ค.60 FD244/247 18,900
20 ต.ค.60 - 23 ต.ค.60 FD244/247 21,900
26 ต.ค.60 - 29 ต.ค.60 FD244/247 19,900
9 พ.ย.60 - 12 พ.ย.60 FD244/247 19,900
23 พ.ย.60 - 26 พ.ย.60 FD244/247 19,900
30 พ.ย.60 - 3 ธ.ค.60 FD244/247 19,900
2 ธ.ค.60 - 5 ธ.ค.60 FD244/247 22,900
8 ธ.ค.60 - 11 ธ.ค.60 FD244/247 21,900
14 ธ.ค.60 - 17 ธ.ค.60 FD244/247 19,900
21 ธ.ค.60 - 24 ธ.ค.60 FD244/247 20,900
29 ธ.ค.60 - 1 ม.ค.61 FD244/247 22,900
30 ธ.ค.60 - 2 ม.ค.61 FD244/247 22,900
31 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61 FD244/247 22,900


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 18,900 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์          

วันที่สอง มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี- เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด                            

วันที่สาม  พุกาม-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์- พระราชวังไม้สักชเวนานจอง              


วันที่สี่  ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-เจดีย์หยก-มัณฑะเลย์-สกายน์-กรุงเทพฯ 

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 14,900 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿
เริ่มต้น 17,900 ฿