Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

LET IT SNOW Moscow - St.Petersburge


นั่งรถไฟด่วน Sapsan Express
ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอสด์ มหาวิหารเซนต์ไอแซค ห้างกุม(GUM)
ยอดเขาสแปร์ไรว์ฮิล METRO มหาวิหารเซนต์บาซิล
วิหารเซนต์เดอซาร์เวีย พระราชวังเคลมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แซมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ

ต.ค.-ธ.ค.60

กำหนดการ
วันแรก : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ? มอสโคว์
วันที่สอง : มอสโคว์ ? ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) ? มหาวิหารเซนต์บาซิล ? จัตุรัสแดง ?พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ? โบสถ์อัสสัมชัญ - GUM (ห้างกุม) (B/L/D)
วันที่สาม : มอสโคว์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN ? เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว (B/L/D)
วันที่สี่ : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ? พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ ? มหาวิหารเซนต์ไอแซค ?ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ (B/L/D)
วันที่ห้า : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (B/-/-)
วันที่หก : กรุงเทพฯ


6D4N
เดินทางโดย : Air Astana
ราคา : เริ่มต้น 49,999 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 37,900 ฿
เริ่มต้น 29,999 ฿
65,900 ฿