Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ออสเตรีย สโลวีเนีย โครเอเชีย


เวียนนา / พระราชวังเชินบรุนน์ / กราซ / ลุบเบลียนา / พลิตวิตเซ่
อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิตเซ่ / ซาเกรบ / มหาวิหารแห่งซาเกรบ

ก.ย. - พ.ย. 60

กำหนดการ
กันยายน 12 - 18 ก.ย. 60
ตุลาคม 11 -17 / 17 - 23 ต.ค. 60
พฤศจิกายน 9 - 14 พ.ย. 60


7 วัน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : 45,900 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ

วันที่สอง ดูไบ-เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์-สวนสาธารณะ สตัดปาร์ค-ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ 

วันที่สาม เวียนนา-พระราชวังฮอฟเบิร์ก-อนุสาวรีย์จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า-THE DESIGNER OUTLET   PARNDORF-กราซ


วันที่สี่ กราซ-เขตเมืองเก่า-หอนาฬิกาประจำเมือง-ลุบเบลียนา-จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน-สะพานมังกร

วันที่ห้า พลิตวิตเซ่-อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิตเซ่-ซาเกรบ

วันที่หก ซาเกรบ -มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น -มหาวิหารแห่งซาเกรบ-ประตูหิน-ตลาดกลางเมือง-สนามบิน

วันที่เจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 49,900 ฿