Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

เชค ออสเตรีย ฮังการี


ปราสาทปราก สะพานชาร์ลส์ นาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ ครุมลอฟ
ซาลส์บูร์ก ฮัลล์สตัทท์ เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ช้อปปิ้งจุใจ Parndorf Outlet บูดาเปสต์ ป้อมชาวประมง

ก.ค. - พ.ย. 60

กำหนดการ
กรกฎาคม 8- 14 ก.ค. 60 42,900
กันยายน 13 - 19 ก.ย. 60 39,900
ตุลาคม 11 - 17 / 24 ต.ค. - 2 พ.ย. 60 39,900


ึึึึ7 วัน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 39,900 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ

วันที่สอง ดูไบ- ปราสาทปราก / มหาวิหารเซนต์วิตัส / สะพานชาร์ล / ช็อปปิ้ง palladium

วันสาม      เชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ-ซาลส์บูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท        

วันสี่ ฮัลล์สตัทท์-เวียนนา

วันห้า          พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet / บูดาเปส     

วันที่หก โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - ดูไบ

วันที่เจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯโปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 49,900 ฿