Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

กวางเจาเทรดแฟร์ กระเช้ารถราง Bubble Tram


กำหนดเดือนทาง ตุลาคม 60

กำหนดการ
วันที่ 15-18 ตุลาคม 2560 20999


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Kenya Airways
ราคา : 20,999 ฿

D1 กรุงเทพฯ - กวางเจา (KQ886 : 15.05-19.00)
D2 ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-***งานกวางเจาเทรดแฟร์  ครั้งที่ 122***-ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง

D3 ร้านหยก-***งานกวางเจาเทรดแฟร์  ครั้งที่ 122***(ต่อ)-ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว

D4 จัตุรัสฮัวเฉิง-ขึ้นตึก CANTON TOWER (ชั้น107)กระเช้ารถราง Bubble Tram-ช้อปปิ้งอีเต๋อลู่
ช้อปปิ้งอุปกรณ์-อิเล็กทรอนิกส์ ต้าซาโถว-กวางเจากรุงเทพฯ(KQ887 : 22.10-00.05+1)โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 16,999 ฿
เริ่มต้น 14,888 ฿
เริ่มต้น 18,999 ฿