Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

เฉินตู ซงผิงโกว จิ่วจ้ายโกวกำหนดเดินทางช่วง (มิ.ย.- ก.ย.60)

กำหนดการ
วันที่ 08-12 / 21-25 มิถุนายน 2560 13,555 บาท
วันที่ 05-09 / 19-23 กรกฎาคม 2560 17,555 บาท
วันที่ 08-12 / 23-27 สิงหาคม 2560 18,555 บาท
วันที่ 06-10 / 20-24 กันยายน 2560 18,555 บาท


5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : China Eastern Airlines
ราคา : เริ่มต้น 13,555 ฿

D1 กรุงเทพฯ-เฉินตู (MU5036 : 20.30-01.00+1)

D2 ศูนย์หมีแพนด้า-เฉินตู-เม้าเสี้ยน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-อุทยานซงผิงโกว (รวมรถแบตเตอรี่)-เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  
            
D3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมา
ในอุทยาน)

D4 จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณ
ซงพาน-ร้านใบชา-เฉินตู-ร้านหยก ร้านหมอนโอโซน- โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

D5 ร้านผ้าไหม-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) ถนนคนเดินชุนซีลู่-เฉินตูกรุงเทพฯ 
(MU5035 : 16.40-18.50)โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 16,999 ฿
เริ่มต้น 14,777 ฿
เริ่มต้น 15,777 ฿
เริ่มต้น 14,777 ฿