Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี


มิวนิค-มาเรียนพลาส-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ซาลเบิร์ก-เชสกี้คลุมลอฟ-คาโรวีวารี่ปราก-เวียนนา-พระราชวังเชิร์นบรุน-คาธเนอร์สตรีท-บูดาเปสต์-ล่องแม่น้ำดานูบ
ฮีโร่สแควร์-ป้อมชาวประมง
เที่ยวชมเมือง HALLSTATT เมืองตากอากาศไฮโซมรดกโลก ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
ล่องเรือสู่ เกาะเฮอเรนอินเซิล ชม ปราสาทเฮอเรนคิมเซลุดวิค

กำหนดเดินทางช่วง (ส.ค.- ต.ค.60)

กำหนดการ
09 - 17 ส.ค 57,999.-
11 - 19 ต.ค / 21-29 ต.ค. 60,999.-


9 วัน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 57,999 ฿

วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

วันที่สอง กรุงมิวนิค (เยอรมนี) - ปราสาทนอยชวานสไตน์

วันที่สาม มิวนิค / ล่องเรือเกาะคิมเซ /ปราสาทเฮอเรนคิมเซ - บาดไฮเฮนฮัล

วันที่สี่ ซาลบวร์ก / ฮอลสตัท / เชสกี้ ครุมลอฟ(เชค)

วันที่ห้า คาร์โลวี วารี่  (เชค) / ปราก (เชค)

วันที่หก ปราก / เวียนนา(ออสเตรีย)

วันที่เจ็ด พระราชวังเชรินบรุนน์ / ช้อปปิ้ง parndorf outlet - บูดาเปสต์ / ล่องแม่น้ำดานูบ (ฮังการี)

วันที่แปด บูดาเปสต์ /  สนามบิน

วันที่เก้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 49,900 ฿