Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย สโลวัค เช็ค


เข้าชม พระราชวังเชรินบรุนน์-เดินเล่น ช้อปปิ้งบนถนนคาร์ทเนอร์สตราเซ่+ช้อปปิ้งปาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท
เยือนเมืองมรดกโลก ฮัลสตัดด์--ชมเมืองลินซ์-เที่ยวเชสกี้ คลุมลอฟเมืองมรดกโลก-ถ่ายรูปปราสาทครุมลอฟ
ชมเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด กรุงปราก-สะพานชาร์ลส -ถ่ายรูป นาฬิกาดาราศาสตร์ จัตุรัสเมืองเก่า

กำหนดเดินทางช่วง (ก.ค. - ส.ค. 60)

กำหนดการ
กำหนดการเดินทาง 4-10 ก.ค / 25-31 ก.ค. / 8-14 ส.ค. 2560

**รวมค่าวีซ่า+ค่าทิปคนขับรถและหัวหน้าทัวร์เรียบร้อย**


7วัน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : 41,999 ฿

วันแรก   กรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย)

วันที่สอง       กรุงเวียนนา -  ชมเมือง 

วันที่สาม       กรุงเวียนนา / พระราชวังเชรินบรุนน์-ปาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท- บราทิสลาวา(สโลวัค)

วันที่สี่            บราทิสลาวา - ฮัลสตัดด์(ออสเตรีย)   - ลินซ์

วันที่ห้า         ลินซ์ / เชสกี้ ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ค) /  กรุงปราก

วันที่หก         กรุงปราก / ชมเมือง

วันที่เจ็ด         กรุงเทพฯ


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
39,999 ฿
139,900 ฿
เริ่มต้น 49,900 ฿